Home

Postanite Student

Postanite Student

Prijem

Međunarodni kandidati mogu konkurisati na našem Univerzitetu za bilo koji program u okviru njihovog interesa ako imaju diplomu o završenoj srednjoj školi ili odgovarajući ekvivalentni dokument sa sobom. Pored toga, od njih se zahtijeva da dostave neophodnu dokumentaciju potrebnu za registracijski ured iz svoje oblasti. Dokumenti se moraju predati u roku, najavljenom redovnom poštom ili lično. Da biste dobili više informacija ili saznali više o preduvjetima i zahtjevima, kliknite na ikonu ispod:

Cijeli proces prijavljivanja za akademsku godinu 2020 – 2021 izvršava se putem e-maila ili osobno.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 • Popunjen obrazac za prijavu: Application Form
 • Diploma/Certifikat o završenoj srednjoj školi
 • Ovjerena kopija rezultata ispita(SAT DI: 7226) (ako postoji)
 • Kopija stranice sa slikom aplikantovog pasoša-putovnice
 • Fotografija kao za pasoš-putovnicu (za identifikaciju kandidata)

Mogu da se prijave oni koji:

 1. su ili u završnom razredu srednje škole ili imaju diplomu o završenoj srednjoj školi;
 2. imaju strano državljanstvo
 3. oni koji su rođeni kao Turski državljani ali je državljanstvo prestalo odlukom Ministarstva Unutrašnjih Poslova Turske i imaju dokment koji potvrđuje priznata prava prema zakonu o Turskom državljanstvu koji se odnosi na članak 7 Br. 5901. U skladu sa navedenim zakonom dijete koje se rodilo izvan turskog braka, unutar ili izvan Turske, mora revidirati navedeni zakon ako želi koristiti kvotu stranih državljana
 4. koji su pohađali srednju školu u inostranstvu i imaju diplomu završene srednje turske ili ne-turske škole.

a. imaju državljanstvo TRSK u TRSK-u i stekli su svoje GCE-AL diplome završetkom srednje škole; b. oni koji su upisali srednju školu između 2005. İ 2010. godine i stekli su ili će steći diplomu GCE-AL

Napomena: GCE-AL označava ‘The General Certificate of Education – Advanced Level; TRSK je Turska Republika Sjeverni Kipar.

Kandidat koji ispunjava uslove je:

 1. onaj koji ima tursko državljenstvo sa diplomom srednje škole iz Turske ili TRSK.
 2. Sa državljanstvom TRSK; onaj koji je završio srednju školu u TRSK-u i ima diplomu GCE-AL; onaj koji je upisao srednju školu između 2005. İ 2010. u drugim zemljama; i zapravo je dobio/dobila ili će dobiti GCE AL diplomu.
  1. Onaj koji ima dvostruko državljanstvo s Turskim kao prvim državljanstvom po rođenju 2.1./a-2 ovog vodiča, uključujući one koji su dobili diplomu srednje škole samo u TRSK, i one koji su dobili diplomu turske srednje škole u stranoj zemlji koja nije TRSK.
  2. onaj koji ima dvostruko državljanstvo s državljanstvom TRSK-a. Nije dobio/dobila diplomu srednje škole u srednjoj školi TRSK sa GCE-AL diplomom. Pored toga, upisao/upisala je srednju školu u periodu između 2005. İ 2010. godine u drugim zemljama, trenutno ima ili će dobiti GCE-AL diplomu.

  Napomena:  Podnositelj zahtjeva koji je studirao ili trenutno studira u školama podređenim ambasadama u Turskoj ili u stranim školama u Turskoj, zajedno s onim koji ima dvostruko državljanstvo kako je navedeno u članu 2.1 /a.2 ovog vodiča, nece biti prihvaćen.

Za prijavu na dodiplomske studije priznati ispiti sa minimalnim prolaznim rezultatima su sljedeći:

Potrebno je dobiti minimum 60 od 100 bodova. EEFIS se održava na nekim univerzitetima i odobrilo ga je Tursko Vijeće za Visoko Obrazovanje.

 • Prosječna ocjena u srednjoj školi (GPA) trebala bi biti najmanje 60 od 100
 • Ukupni minimalni SAT rezultat trebalo bi biti 1000
 • GCE (Opšta potvrda o obrazovanju) minimum 3, ekvivalentno  „Ocjeni A” za predmete od kojih se najmanje jedan mora odnositi na program za koji se prijavljujete.
 • Na ACT (American College Test) ispitu:
 • Dobiti minimum 22 za studije medicine, stomatologije i farmacije
 • Dobiti minimum 20 za ostale studije
 • Na ispitu Tawjihi (u Jordanu i Palestini):
 • Dobiti minimum 70 (u prosjeku) za svaki tečaj na naučnom toku Tevcih (Tawjihi)
 • Dobiti minimum 15 od 20 bodova na Libanonskoj Baccalaureate u Science Stream.
 • Dobiti minimum 30 bodova prosjeka iz srednje škole za one sa međunarodnom diplomom po Baccalaureate sistemu.
 • Dobiti minimum ocjenu 4 na maturi za one koji imaju minimum 30 bodova prosjeka iz školske diplome.
 • Nosioci Frencuskog Baccalaureate minimum 12 od 20 bodova.
 • Dobiti 180 od 240 bodova iz prirodniih nauka i 170 od 240 iz društvenih nauka u Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) prijemnom ispitu za univerzitet.
 • Dobiti minimum 15 od 20 prosječne ocjene iz Dbirestan (viša srednja škola) i Pişdaneşgahi (prijemnog za univerzitet).
 • Dobiti minimum 90 od 120 bodova na Državnom prijemnom ispitu u Kazahstanu.
 • Dobiti minimum 180 od 240 bodova na Libijskom Al-Shahada-Al-Thanawiyya ispitu, prijemnom ispitu za univerzitet.
 • Dobiti minimum 60 bodova na Ujian Nasional (UNA) ili (UN) državnom ispitu u Indoneziji.
 1. Prijave se ocjenjuju na temelju komisije koja se sastoji od najmanje tri člana, a saziva se odlukom uprave odgovarajućeg odjela.
 2. Procjena prijava i rangiranje kandidata ovisi o odluci Medipol Univerziteta u Istanbulu, da li da popune ili ne popune slobodne MUI kvote.
 3. Prijem u program, za koji je prijava podnesena, se ne garantuje samo ispunjavanjem kriterijuma navedenih u obrascu za prijavu.

 

Objava rezultata i upis studenata:

Kao što je već navedeno u prijavi, objava rezultata procesa prijave, kandidatima se šalje na njihove adrese e-pošte.

Po završetku procjene, potencijalni studenti koji su stekli pravo upisa na Medipol Univerzitet u Istanbulu dobit će  “Pismo o Prijemu” na e-mail adresu.

Studenti su dužni podnijeti zahtjev za “Studentsku vizu” u najbližem Turskom Konzlatu/Ambasadi nakon primitka pisma o prijemu.

 1. Notarski prijevod potvrde o završenoj srednjoj školi koju je ovjerila Ambasada ili Konzulat Republike Turske u njihovim zemljama.
 2. Notarski prijevod službenog transkripta ovjerenog u Ambasadi ili Konzulatu Republike Turske u njihovim zemljama.
 3. Originalnu kopiju rezultata ispita ovjerenu u Ambasadi ili Konzulatu Republike Turske u njihovim zemljama. Npr. SAT Dİ:7226
 4. Potvrda o ekvivalentnosti koju je izdala Ambasada ili Konzulat Republike Turske u njihovim zemljama i u kojoj je navedeno da je diploma o završenoj srednjoj školi jednaka diplomama koje izdaju turske srednje škole.
 5. Kopija pasoša-putovnice koja sadrži identifikacijske podatke i ovjerena je od strane Ambasade ili Konzulata Republike Turske u njihovim zemljama.
 6. Studentska Viza izdata u Ambasadi Republike Turske u njihovim zemljama.
 7. Kandidati koji se upisuju na Medicinski ili Stomatološki Fakultet moraju priložiti dokaz o poznavanju engleskog jezika, ako ga imaju. Npr. TOEFL Dİ: 3619
 8. Dokument – koji dokazuje vaš uspjeh na MUI stručnom ispitu ili rezultat Turskog Stručnog Ispita TÖMER – treba priložiti.
 9. Dozvola za stalni boravak se treba dostaviti studentskoj službi u roku od mjesec dana od dana registracije.
 10. Četiri fotografije kao za pasoš-putovnicu.
 11. Bankovni račun kojim se potvrđuje plaćanje školarine (u cijelosti ili djelomično).
 12. Dokument kojim se potvrđuje da kandidat ima finansijsku garanciju. **
 13. Obrazac za informacije o studentu (koji se popunjava u trenutku upisa)

**Finansijska garancija: Kandidati koji se upisuju na naš Univerzitet moraju priložiti dokaz da imaju finansijsku garanciju za plaćanje školarine Univerzitetu i troškove života u Turskoj za vrijeme studija.