لیست قیمت شهریه شهریه تحصیلات آکادمیک
2021-2022

ثبت نام دانشجویان بین المللی

2021/2022

Lets_Meet_Mio_Slider_2019

شیوه ی پذیرش دانشجو

در دانشکده ی ما مدل آموزشی یا مفردات دندانپزشکی مورد تایید اتحادیه اروپا ارائه میشود. هدف اصلی این مدل

_MG_9912

شیوه ی پذیرش دانشجو

در دانشکده ی ما مدل آموزشی یا مفردات دندانپزشکی مورد تایید اتحادیه اروپا ارائه میشود. هدف اصلی این مدل

SOUTH CAMPUS AREA

حیات دانشجویی

وجود موزه ها، بناهای تاریخی ، موسیقی، نمایشگاهها و غیره غنا و تنوع ویژه ای به زندگی اجتماعی دانشجویان در استانبول بخشیده است

27500

دانشجو

915

آکادمیسین

2380

برنامه ها

برنامه ها

301756

مساحت کمپ های دانشگاه مدیپول